Overgang van onderneming

Er is pas sprake van een overgang van onderneming wanneer:

  • de onderneming of een deel ervan wordt overgedragen, en
  • de betrokken werknemers daardoor van werkgever veranderen.

Door de overgang van de onderneming of een deel ervan, is een rechtspersoon of een fysiek persoon (de overdrager) dus niet langer de werkgever van de werknemers tewerkgesteld in de overgedragen entiteit. Op hetzelfde ogenblik wordt een andere rechtspersoon of fysieke persoon (de overnemer) juridisch gezien de werkgever van deze werknemers.

Er is dus een verandering van werkgever telkens wanneer de juridische identiteit van de werkgever wordt gewijzigd. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de overdracht, fusie, opslorping of splitsing van vennootschappen.

Rechten en plichten van de werknemers

De rechten en de verplichtingen van de werknemers, zoals ze van toepassing waren bij de overdrager op de datum van de overdracht, worden automatisch overgedragen naar de overnemer. Dit betekent met andere woorden dat de overnemer verplicht is de arbeidsvoorwaarden te respecteren die overgedragen werknemers genoten bij de overdrager. Het gaat hierbij onder meer over het behoud van loon, het arbeidsregime, de anciënniteit, beroepsbekwaamheid enzovoort.

In principe vormt de wijziging van werkgever op zich geen reden tot ontslag voor de overdrager of overnemer.

Informatieplicht van de werkgever

Wanneer de overgang van onderneming een wijziging aan de structuur van de onderneming met zich meebrengt, is de werkgever verplicht de werknemersvertegenwoordigers hierover te informeren (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging). Bij gebrek aan ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, moet de werkgever de werknemers die bij de overdracht betrokken zijn, informeren.

Ten slotte kan de overdracht van het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten ook gebeuren onder gerechtelijk gezag, met naleving van de voorwaarden bepaald door Titel V van Boek XX van het Wetboek van economisch recht betreffende de continuïteit van de ondernemingen en door CAO nr 102.